സരസ്വതീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സോച്ചസ്വർക്ഷസുഹൃൽഗൃഹേ സുരഗുരൗ
കേന്ദ്രത്രികോണാർത്ഥഗൈർ-
വ്വാഗീശേന്ദുജഭാർഗ്ഗവൈരിഹ സര-
സ്വത്യാഖ്യയോഗോ ഭവേൽ
വിഖ്യാതസ്സുകവിസ്സുപുത്രദയിതോ
നിശ്ശേഷശാസ്ത്രേഷ്വലം
നിഷ്ണാതോ നിപുണോ ധനീ നിഖിലവ-
ന്ദ്യോƒസ്മിൻ സ്വയം വാക്പതിഃ

സാരം :-

വ്യാഴം ഉച്ചത്തിലോ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിലോ ബലവാനായി നിൽക്കുക. ബുധനും വ്യാഴവും ശുക്രനും ലഗ്നം 2-4-5-7-9-10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരുമിച്ചോ പ്രത്യേകമായോ നിൽക്കുക എന്നാൽ സരസ്വതീയോഗം അനുഭവിക്കും.

സരസ്വതീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രസിദ്ധനായും സൽക്കവിതാകർത്താവായും നല്ല ഭാര്യാപുത്രന്മാരോടുകൂടിയവനായും സകലശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിപുണനായും സാമർത്ഥ്യശാലിയായും ധനവാനായും സകലജനാരാധ്യനായും ബൃഹസ്പതിതുല്യനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.