ദുഷ്കൃതിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്വപത്നീവിയോഗം പരസ്ത്രീരതീച്ഛാ
ദുരാലോകമദ്ധ്വന്യസഞ്ചാരവൃത്തിഃ
പ്രമേഹാദിഗുഹ്യാർത്തിമുർവ്വീശപീഡാം
വദേദ്ദുഷ്കൃതൗ ബന്ധുധിക്കാരശോകം.

സാരം :-

ദുഷ്കൃതിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സ്വഭാര്യാവിയോഗവും പരസ്ത്രീരതിയും ഉള്ളവനായും നികൃഷ്ടമായ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയവനായും വഴിനടക്കുന്നവനായും സഞ്ചാരപ്രിയനായും പ്രമേഹം, ഭഗന്ദരം, അർശസ്സ് മുതലായ ഗുഹ്യവ്യാധികളെക്കൊണ്ടു പീഡിതനായും രാജകോപത്താൽ  ദുഃഖിതനായും ബന്ധുക്കളാൽ നിരസിക്കപ്പെടുകനിമിത്തം ക്ലേശിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.