ചന്ദ്രദശാഫലങ്ങൾ


 1. ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 2. പരമോച്ചത്തിൽ / ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം  
 3. ഉച്ചസ്ഥനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 4. നീചത്തിൽ (വൃശ്ചികം രാശിയിൽ) നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 5. അതിബന്ധുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 6. സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 7. ചന്ദ്രന്റെ ആരോഹിണീയും അവരോഹിണീയും 
 8. ചന്ദ്രന്റെ ആരോഹിണീയായ ദശാകാലം 
 9. ചന്ദ്രന്റെ അവരോഹിണീയായ ദശാകാലം 
 10. പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 11. ക്ഷീണചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 12. പാപഗ്രഹസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 13. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 14. ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 15. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 16. ഉച്ചരാശ്യംശകസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 17. നീചാംശകം ചെയ്ത ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 18. ചന്ദ്രദശയുടെ ആദ്യം - മദ്ധ്യകാലം - അന്ത്യം 
 19. മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 20. ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 21. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 22. കർക്കിടകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 23. ചിങ്ങത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 24. കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 25. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 26. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ (നീചരാശിയിൽ) നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 27. ധനുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 28. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 29. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 30. കുംഭം രാശിയിൽ വർഗ്ഗോത്തമാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 31. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 32. വർഗ്ഗോത്തമാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം  
 33. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 34. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 35. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 36. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 37. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 38. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 39. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 40. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 41. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 42. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 
 43. മൗഢ്യമുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.