ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ഇന്ദോഃ പ്രാപ്യ ദശാം ഫലാനി കരുതേ
മന്ത്രദ്വിജാത്യുത്ഭവാ-
നിക്ഷുക്ഷീരവികാരവസ്ത്രകുസുമ-
ക്രീഡാതിലാന്നശ്രമൈഃ
നിദ്രാലസ്യ മൃദുദ്വിജാമരരതി-
സ്ത്രീജന്മമേധാവിതാ
കീർത്ത്യർത്‌ഥോപചയക്ഷയം ച ബലിഭിർ-
വ്വൈരം സ്വപക്ഷേണ ച.

സാരം :-

ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ലൌകികമോ വൈദികമോ ആയ മന്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും ത്രൈവർണ്ണികന്മാരിൽനിന്നും അർത്ഥലാഭം മുതലായ ഫലങ്ങൾ സിദ്ധിക്കും. ശർക്കര പഞ്ചസാര കരിമ്പ്‌ നെയ്യ് തയിർ പാൽ വിശേഷവസ്ത്രങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ ക്രീഡ എള്ള് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലാഭവും അർത്ഥസിദ്ധിയും മേൽപ്പറഞ്ഞവയെ സംബന്ധിച്ച പ്രവൃത്തിയും ലഭിക്കും. 

ദശാനാഥനായ ചന്ദ്രൻ അശുഭഫലകർത്താവാണെങ്കിൽ നിദ്രയും അലസതയും ഉണ്ടാകയും ക്ഷമാശീലവും ദേവപൂജയിലും ബ്രാഹ്മണാരാധനയിലും താൽപര്യവും, സ്ത്രീസന്താനലബ്ധിയും ബുദ്ധിവർദ്ധനവും സിദ്ധിക്കയും യശസ്സിനും ധനത്തിനും ഹാനിയും സംഭവിക്കുകയും ബലവാന്മാരായ ജനങ്ങളോടും ബന്ധുക്കളോടും വിരോധം ജനിക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.

ചന്ദ്രന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടസ്ഥിതിയും ബലാബലങ്ങളും ശുഭാശുഭലക്ഷണങ്ങളും നിരൂപിച്ച് ചന്ദ്രദശാഫലം ശുഭമെന്നോ അശുഭമെന്നോ ശുഭാശുഭസമ്മിശ്രമെന്നോ നിശ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.