ദുര്യോഗയോഗഫലങ്ങൾ 2

ഛിദ്രാരിവ്യയനായകാസ്സുബലിനഃ
കേന്ദ്രത്രികോണാശ്രിതാഃ
ലഗ്നവ്യോമചതുർത്ഥഭാഗ്യപതയോ
രന്ധ്രാരിരിപ്ഫസ്ഥിതാഃ
നിർവ്വീര്യാഃ വിഗതപ്രഭാ യദി തദാ
ദുര്യോഗ ഏവ സ്മൃത-
സ്തദ്വ്യസ്തേ സതി യോഗവാൻ നരപതിർ-
ഭൂപസ്സുഖീ ധാർമ്മികഃ

സാരം :-

എട്ടാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങൾ ബലവാന്മാരായി കേന്ദ്രത്രികോണഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങൾ ആറാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ദുഃസ്ഥാനങ്ങളിലെവിടെയെങ്കിലും ബലവും രശ്മിയും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ അതും ഒരു " ദുര്യോഗം (ദുര്യോഗയോഗഫലം) " തന്നെയാകുന്നു. ഈ ദുര്യോഗയോഗഫലത്തിനു മുമ്പുപറഞ്ഞ ദുര്യോഗയോഗഫലം തന്നെ നിർദ്ദേശ്യമാകുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി നിന്നാൽ യോഗവും നരനാഥത്വവും ഉള്ളവനായും ഭൂസ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായും സുഖിയായും ധാർമ്മികനായും ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.