ഹരിഹരബ്രഹ്മയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അർത്‌ഥേശാദ്ധനനിധവ്യയേഷു സൗമ്യാഃ
കാമേശാച്ശൂഭസുഖരന്ധ്രഗാശ്ച തദ്വൽ
വേശ്മേശാൽ ഖസുഖഭവേഷുസൂരിശുക്ര-
ക്ഷ്മാപുത്രാ ഹരിഹരവിധ്യഭിഖ്യയോഗാഃ

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 2 - 8 - 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ഹരിയോഗം അനുഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 9- 4- 8 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ഹരയോഗം അനുഭവിക്കും.

നാലാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 4 - 10 - 11 എന്നീ ഭാവങ്ങൾ വ്യാഴവും ശുക്രനും ചൊവ്വയും നിന്നാൽ ബ്രഹ്മയോഗം അനുഭവിക്കും.

നിഖില നിഗമവിദ്യാപാരഗസ്തത്വവേദീ
സകലഗുണസമേതശ്ചാരുഭാഷീ ച കാമീ
വിജിതവിമതവർഗ്ഗസ്സർവ്വജീവോപകർത്താ
ഹരിഹരവിധിയോഗേ പുണ്യകർമ്മാ ച ജാതഃ.

സാരം :-

ഹരിഹരബ്രഹ്മയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സകല നിഗമങ്ങളുടേയും സാരത്തെ അറിയുന്നവനായും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും മനോഹരമായി പറയുന്നവനായും കാമിയായും ശത്രുസംഘത്തെ ജയിക്കുന്നവനായും സകല ജീവികൾക്കും ഉപകാരത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും പുണ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.