മരുദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശുക്രാൽ കോണഗതോ ഗുരുസ്സുരഗുരോഃ
പുത്രേ ശശീ ശീതഗോഃ
കേന്ദ്രസ്ഥാനസമാശ്രിതോ ദിനകരോ
യോഗോ മരുത്സംജ്ഞകഃ.
വാഗ്മീ തജ്ജനിതോ വിശാലഹൃദയഃ
സ്ഥൂലോദരശ്ശാസ്ത്രവിൽ
സമ്പന്നഃ ക്രയവിക്രയേഷു കുശലോ
രാജാഥവാ തത്സമഃ

സാരം :-

ശുക്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ വ്യാഴവും വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ കേന്ദ്രരാശിയിൽ സൂര്യനും നിൽക്കുക. എന്നാൽ മരുദ്യോഗം സംഭവിക്കും.

മരുദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വാഗ്മിയായും വിശാലഹൃദയനായും തടിച്ച വയറുള്ളവനായും ശാസ്ത്രജ്ഞനായും ധനവാനായും ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ സമർത്ഥനായും രാജാവോ രാജതുല്യനോ ആയും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.