കൂർമ്മയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കളത്രപുത്രാദിഗൃഹേഷു സൗമ്യാ-
സ്സ്വർക്ഷോച്ചമിത്രാംശകരാശിയാതാഃ
തൃതീയലാഭോദയഗാശ്ച പാപാ-
സ്തഥാ യദി സ്യാദിഹ കൂർമ്മയോഗഃ.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ ഉച്ചക്ഷേത്രമോ സ്വക്ഷേത്രമോ ബന്ധുക്ഷേത്രമോ വഹിച്ചു നിൽക്കുകയും ലഗ്നത്തിലും മൂന്നാം ഭാവത്തിലും പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും പാപഗ്രഹങ്ങൾ ഉച്ചക്ഷേത്രം സ്വക്ഷേത്രം ബന്ധുക്ഷേത്രം എന്നിവയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ കൂർമ്മയോഗം അനുഭവിക്കും.

വിഖ്യാതകീർത്തിർന്നരനാഥഭോഗീ
ധർമ്മാധികസ്സത്വഗുണപ്രധാനഃ
ധീരസ്സുഖീ വാഗുപകാരകർത്താ
കൂർമ്മോത്ഭവോ മാനവനായകസ്സ്യാൽ.

സാരം :-

കൂർമ്മയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും യശസ്വിയായും രാജഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവനായും ധർമ്മിഷ്ഠനായും സത്വഗുണപ്രധാനിയായും  ധീരനായും സുഖിയായും വാക്കുകൊണ്ട് അന്യന്മാർക്ക് ഉപകാരത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും രാജാവായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.