ഭാവത്തിന് നാശത്തെത്തന്നെ പറയണം - ദോഷഫലത്തിന് ന്യൂനത (കുറവ്) സംഭവിക്കും

ഭാവാധിശേ ച ഭാവേ സതി ബലരഹിതേ
ച ഗ്രഹേ കാരകാഖ്യേ
പാപാന്തസ്ഥേ ച പാപൈരരിഭിരപി സമേ-
തേക്ഷിതേ നാന്യഖേടൈഃ
പാപൈസ്തദ്ബന്ധുമൃത്യുവ്യയഭവനതൈ-
സ്തത്ത്രികോണസ്ഥിതൈർവ്വാ
വാച്യാ തത്ഭാവഹാനിഃ സ്ഫുടമിഹ ഭവതി
ദ്വിത്രിസംവാദഭാവാൽ.

സാരം :-

ഭാവത്തിനും ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിനും കാരകഗ്രഹത്തിനും ബലമില്ലാതിരിക്കുക. ഇവർക്ക് പാപന്മാരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിവരിക, പാപഗ്രഹങ്ങളുടെയോ ശത്രുഗ്രഹങ്ങളുടെയോ യോഗദൃഷ്ടികൾ സംഭവിക്കുക, നാലാം ഭാവം എട്ടാം ഭാവം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലോ ത്രികോണ രാശികളിലോ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും തികഞ്ഞുവന്നാൽ നിശ്ചയമായും ആ ഭാവത്തിന് നാശത്തെത്തന്നെ പറയണം. മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യാദി സംബന്ധം ഉണ്ടായാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ദോഷഫലത്തിന് ന്യൂനത (കുറവ്) സംഭവിക്കും. ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഭാവത്തിന്റെയും ബലാബലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  എല്ലാ ശുഭാശുഭഫലങ്ങളെയും നിരൂപിച്ചു നിർണ്ണയിച്ചുകൊൾകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.