പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

പാപേക്ഷിതസ്യാപി സഹസ്രഭാനോർ-
ദശാവിപാകേ പരമം തു ദുഃഖം
പിത്രോർവ്വിനാശം സുതദാരകഷ്ടം
ചോരോഗ്നിഭൂപാലകൃതാർത്തിമേതി.

സാരം :-

പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ഏറ്റവും ദുഃഖാനുഭവവും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നാശവും ഭാര്യാപുത്രന്മാർക്ക് അരിഷ്ടയും കള്ളന്മാരിൽനിന്നും അഗ്നിയിൽ നിന്നും ഭയവും രാജകോപവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.