പാപഗ്രഹയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

പാപാന്ന്വിതസ്യ ദ്യുമണേർവ്വിപാകേ
നിത്യം മനഃ ക്ലിശ്യതി കാര്യനാശം
കുഭോജനം കുത്സിതവസ്ത്രപാനം
കുശീലവൃത്ത്യാ തു ധനം കൃശത്വം.

സാരം :-

പാപഗ്രഹയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം എല്ലാ സമയവും മനഃക്ലേശവും കാര്യനാശവും കുത്സിതങ്ങളായ അന്നപാനങ്ങളും മലിനവസ്ത്രവും സിദ്ധിക്കുകയും നിന്ദ്യപ്രവൃത്തികൊണ്ട് ധനലാഭവും കൃശത്വവും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.