ഗണ്ഡാന്തം :- മുഹൂര്‍ത്തസമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇവ?


ഗണ്ഡാന്തം :- മുഹൂര്‍ത്തസമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇവ?

  ഗണ്ഡാന്തം എന്ന ദോഷം നക്ഷത്രം തിഥി രാശി എന്നിവകള്‍ക്കെലാമുണ്ട്. എന്നാല്‍ നക്ഷത്രഗണ്ഡാന്തം മാത്രം വര്‍ജിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് മുഹൂര്‍ത്ത വിധി കാണുന്നു. മാധാവാചാര്യന്‍ ഇവ മൂന്നും വര്‍ജ്യം തന്നെയെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അശ്വതി, മകം, മൂലം, ഈ നാളുകള്‍ക്കു ആരംഭം മുതല്‍ 15 നാഴിക കഴിവോളം - ആദ്യപാദം - ഗണ്ഡാന്തകാലമാണ്. രേവതി, ആയില്യം, തൃക്കേട്ട ഇവക്കു മൂന്നിനും അവസാനം 15 നാഴിക - അന്ത്യപാദം - ഗണ്ഡാന്തമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആറു നാളുകള്‍ക്കാണ് "ഗണ്ഡാന്തം" വരുന്നത്. ഇവ ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ജിക്കണം

അശ്വിമൂലമഘാദ്യംശാഃ പൗഷ്ണാഹീന്ദ്രാന്ത്യപാദകാഃ
ഏതേനക്ഷത്രഗണ്ഡാന്താ വിവര്‍ജ്യാസര്‍വ്വകര്‍മ്മാസു

എന്ന് ശാസ്ത്രവിധി

രാശിഗണ്ഡാന്തം :- 

  മേടം, ചിങ്ങം, ധനു ഈ രാശികള്‍ക്കോരോന്നിനും ആരംഭംമുതല്‍ ഓരോ നാഴിക ഗണ്ഡാന്തമാണ്. കര്‍ക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം, ഈ രാശികള്‍ക്കോരോന്നിനും അവസാനം ഓരോ നാഴിക ഗണ്ഡാന്തമാണ്. ഇവ ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ജിക്കണം

ചാപസിംഹ മജാനാംതു നാെെഡകം പ്രഥമംതഥാ
കര്‍ക്കിവൃശ്ചിക മീനാനാമാന്ത്യാംശം ചൈവമാചരേല്‍.

എന്ന് വിധി.

തിഥിഗണ്ഡാന്തം :- 

  പഞ്ചമീദശമീവാവ് ഈ തിഥികളുടെ അന്ത്യത്തിലും, പ്രതിപാദം ഷഷ്ഠീ ഏകാദശി ഈ തിഥികളുടെ ആദ്യത്തിലും 3 നാഴികവീതം തിഥിഗണ്ഡാന്തമാണ്. ഇവ ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ജിക്കണം.

ഉഷ്ണശിഖ :- മുഹൂര്‍ത്ത സമത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഏവ? എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.