പൂജാസമയത്ത് യോഗിനിമാരെ എങ്ങനെ ഉപചരിക്കണം?

ദീക്ഷിതയായ ഒരു യോഗിനി പൂജാമണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പൂജകന്റെ മുൻഭാഗത്ത് അൽപ്പം ഇടത് വശത്തേയ്ക്ക് മാറി പീഠംവെച്ച് പട്ട് വിരിച്ച് പുഷ്‌പാക്ഷതങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിച്ച് അതിൽ യോഗിനിമാരെ ഇരുത്തിയതിനുശേഷം ശുദ്ധിയോടുകൂടിയ വസ്തുഭാജനം നൽകി ഉപചരിക്കണം. ഇവിടെ പൂജാവസാനത്തിൽ മാത്രം ഭാജനംകൊണ്ട് ഉപചരിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്. സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ഭാജനം നൽകി ഉപചരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എല്ലാ സ്ത്രീകളും പൂജാ മണ്ഡപത്തിൽ യോഗിനിമാരാണ്.