പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ പൂർവ്വകൗളമാവുമെങ്കിൽ മുദ്രമാത്രം മതിയല്ലോ?

പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവും മദ്യമാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലളിതോപാഖ്യാനം വായിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്. ലളിതാസഹസ്രനാമത്തിലെ "വരുണീ മദവിഹ്വലാ', 'കാദംബരീപ്രിയാ ' എന്നീ നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണം. കുലദീപം ജ്വലിപ്പിക്കാനും മദ്യം ആവശ്യമാണ്.