ഗുരുവിനും ഗണപതിയ്ക്കും പ്രത്യേകം നിവേദ്യം ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഗുരുവിനെയും ഗണപതിയെയും താംബൂലപര്യന്തമായ ഉപചാരങ്ങളെക്കൊണ്ട് പൂജിക്കാം. ഇവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത് ആദി ഗുരുവാണ്.