പൂജാസമയത്ത് സ്വന്തം ഗുരുനാഥൻ വന്നാൽ എങ്ങിനെ ഉപചരിക്കണം?

പൂജാസമയത്ത് സ്വന്തം ഗുരുനാഥൻ വന്നുചേർന്നാൽ പൂജകന്റെ മുൻഭാഗത്ത് അൽപ്പം ഇടത് വശത്തേയ്ക്ക് മാറി പീഠംവെച്ച് പട്ട് വിരിച്ച് പുഷ്‌പാക്ഷതങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിച്ച് അതിൽ ഗുരുനാഥനെ ഇരുത്തണം. അതിനുശേഷം ശുദ്ധിയോടുകൂടിയ വസ്തുഭാജനം നൽകി ഉപചരിച്ച് ഗുരുനാഥന്റെ അനുജ്ഞയോടെ ശേഷം പൂജ ആചരിക്കാം.