പഞ്ചമകാരങ്ങൾ പ്രതിനിധിദ്രവ്യം കൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടേ?

" മപഞ്ചകാലാഭേƒപിനിത്യക്രമ പ്രത്യവമൃഷ്ടിഃ " എന്ന പരശുരാമ കല്പസൂത്രമനുസരിച്ച് പഞ്ചമകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നിത്യക്രമം മുടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രതിനിധിദ്രവ്യം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും നിത്യക്രമം മുടങ്ങാതിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. പഞ്ചമകാരങ്ങൾക്ക് ലഭ്യതയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് പകരമായ ദ്രവ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ നൈമിത്തിക പൂജയ്ക്ക് ഈ വിധി ബാധകമല്ല. പഞ്ചമകാരങ്ങളും തനത് രൂപത്തിൽത്തന്നെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീചക്രപൂജയിൽ കുളദീപം ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വാറ്റിയ മദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായിവരുന്നു. എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ മകാരത്തിനുമാത്രം വേറെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ദിവ്യഭാവത്തിൽ എത്തിയവർക്കുമാത്രമേ ദൂതിക്രമം നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. വീരഭാവത്തിലുള്ളവർ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പൂർണ്ണ പുഷ്പത്തിലോ അക്ഷതമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായി ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുവാസിനീപൂജ, ദമ്പതീപൂജ എന്നിവ ആചരിക്കാവുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.