പഞ്ചമകാരങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ശ്രീചക്രപൂജ സമയാചാരമാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ?

തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു പരാമർശമാണിത്. സമയാചാരം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീചക്രപൂജ വീരോപാസനയാണ്. വീരന്മാർക്ക് മാത്രമേ മകാരപഞ്ചകം ഉപയോഗിച്ച് പൂജ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. പശുഭാവം, വീരഭാവം, ദിവ്യഭാവം, ശാംഭവഭാവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ വീരഭാവം പൂണ്ടവരാണ് പൂജ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. പരശുഭാവത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പൂജയിൽ അധികാരമില്ല. പഞ്ചകാരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത പൂജ പശുപൂജയാണ്, വീരപൂജയല്ല.