പീഠപൂജ എന്താണ് ?

ആധാരശക്തി മുതൽ പഞ്ചപ്രേതാത്മകമായിരിയ്ക്കുന്ന ദേവിയുടെ സിംഹാസനത്തെ ഭാവനചെയ്യുന്നതാണ് പീഠപൂജ. ബ്രഹ്‌മാവ്‌, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ, ഈശ്വരൻ, സദാശിവൻ എന്നിവർ ക്രമത്തിൽ ദേവിയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ നാല് കാലുകളും പലകയുമാകുന്നു. ഇവ ചൈതന്യരഹിതമായതിനാൽ പ്രേതങ്ങളുമാകുന്നു. ദേവി ഇരിയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് " പഞ്ചപ്രേതാ സനാസീനാ " എന്ന് സഹസ്രനാമത്തിൽ സ്തുതിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്.