കൗള സമ്പ്രദായത്തിൽ ശ്രീചക്രപൂജയുടെ പ്രമാണം എന്താണ്?

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും കൗളസമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും വാമകേശ്വരതന്ത്രം, രാജരാജേശ്വരീ കല്പം, സൗഭാഗ്യരത്നാകരം, ശ്രീപരശുരാമ കല്പസൂത്രം, നിത്യോത്സവം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് അധികം പേരും ആശ്രയിക്കുന്നത്.