ന്യാസം എന്നാലെന്ത്?

മന്ത്രന്യാസം, ലിപിന്യാസം തുടങ്ങി ധാരാളം ന്യാസപദ്ധതികളുണ്ട്. ഇത് ലഘുഷോഡാന്യാസമെന്നും മഹാഷോഡാന്യാസമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ദേവതയുടെ സൂക്ഷ്മശരീരമാണ് ബീജമന്ത്രസ്പന്ദനങ്ങൾ. അവ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ന്യസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാധകൻ സത്യം ദേവതാമയനായിത്തീരുകയാണ്. അതേപോലെ ഭാഷയിലെ അമ്പത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളും പ്രപഞ്ച സ്പന്ദനങ്ങളാകുന്നു. അവ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ന്യസിക്കുമ്പോൾ സാധകൻ സ്വയം വീരാട് പുരുഷനായിത്തീരുകയാണ്. ഇതും അദ്വൈതഭാവനയെ ദൃഢീകരിക്കുന്നു.