എന്തൊക്കെ നിവേദ്യങ്ങളാണ് പൂജയിൽ വേണ്ടത്?

ആറ് രസങ്ങളും ഉൾകൊള്ളുന്ന നിവേദ്യമായിരിക്കണം. ആറ് രസം എന്നാൽ മധുരം, പുളി, എരിവ്, ചവർപ്പ്, കയ്പ്, ഉപ്പ് എന്നിവയാകുന്നു. കുണ്ഡലിനീശക്തി പരമശിവനുമായി സംയോഗം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സഹസ്രാരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗ്ഗളിയ്ക്കുന്ന ഷഡ് രസോപേതമായ അമൃതിനെ യോഗികൾ ആസ്വദിക്കുന്ന എന്നതാണ് ഇതിന്റെ തത്വം. അതിനാൽ മാസം, പയറുകൾ, ചക്ക  തുടങ്ങിയ ദ്രവ്യങ്ങൾ സ്വാദിഷ്ടവും, സുഗന്ധപൂരിതവുമായ രീതിയിൽ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേർത്ത് പാകം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മധുരഫലങ്ങളും, അപ്പം, പായസം എന്നവയും നിവേദിക്കാവുന്നതാണ്. ഉഴുന്നുവട വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നു.