പരേതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൂജയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

പ്രേതപൂജ ഒരിയ്ക്കലും പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അതിനാൽ പരേതാത്മാക്കളെ വെള്ളിപ്രതിമകളിൽ ആവാഹിച്ചുവെച്ച് ഉപചരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തികച്ചും തെറ്റാകുന്നു. എന്നാൽ പിതൃക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം.