ഏതൊക്കെ പുഷ്പങ്ങൾ പൂജയിൽ ഉപയോഗിക്കാം?

തെച്ചി, ചെമ്പരത്തി, താമര എന്നീ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ശൈവാംശമായ വില്വാപത്രവും, വൈഷ്ണവാംശ തുളസീദളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുല്ല, മന്ദാരം, നന്ദ്യാർവട്ടം, അശോകം തുടങ്ങിയ പുഷ്പങ്ങളൂം ഉപയോഗിക്കാം.