വസ്തുശുദ്ധിസംസ്കാരങ്ങൾ എന്താണ്?

പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ മദ്യവും മാസവും സംസ്കരിയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. മദ്യത്തിന് വസ്തുവെന്നും മാംസത്തിന് ശുദ്ധി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മദ്യകലശമെടുത്ത് ശുക്രശാപം മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള മന്ത്രം ജപിച്ച് അതിലെ വിഷാംശത്തെ അകറ്റി അഗ്നികല, സൂര്യകല, സോമകല, ബ്രഹ്മകല, വിഷ്ണുകല, രുദ്രകല, ഈശ്വരകല, സദാശിവകല എന്നിങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് അമൃതീകരിക്കണം. മാംസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജന്തുവിന് നേരത്തെതന്നെ മോക്ഷദായകമായ മന്ത്രസംസ്കാരം ചെയ്തിരിക്കണം. വസ്തുവിൽ സുധാദേവിയേയും, ശുദ്ധിയിൽ ശിവചൈതന്യത്തേയും ആവാഹിച്ച് ശിവശക്തി സംയോഗമായി കരുത്തേണ്ടതാണ്. 

ഇപ്രകാരം പഞ്ചമകാരങ്ങളും സംസ്‌കാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

പഞ്ചമകാരങ്ങളും മന്ത്രസംസ്കാരം ചെയ്തിരിക്കണം.