ശ്രീചക്ര ആരാധന കൊണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്?

മോക്ഷസാധകങ്ങളായ ശ്രവണം, മനനം, നിദിദ്ധ്യാസനം എന്നിവയിൽ നിദിദ്ധ്യാസനസ്വരൂപമാണ് ഈ പൂജ. അതിനാൽ കേവലം മോക്ഷഹേതുകവും ആണ്. ശ്രീചക്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാകും.