ഭൂതശുദ്ധി എന്നാൽ എന്ത്?

സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ പഞ്ചഭൂതതത്വങ്ങളെ സംഹാരക്രമത്തിൽ ഭാവനചെയ്ത് എല്ലാം പരബ്രഹ്മത്തിലേയ്ക്ക് വിലയം പ്രാപിച്ചതായി സങ്കൽപ്പിച്ച് പൂജയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സൃഷ്ടിക്രമത്തിൽ ശാംഭവരൂപത്തിലുള്ള പുതിയ ശരീരത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതായി ഭാവനചെയ്യണം. ഇവിടെ ശിവോഹം എന്ന് ഭാവിച്ചിരിക്കണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ദ്വൈതഭാവത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ക്രിയകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഭൂതശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്.