കുളദീപം എന്നാൽ എന്ത്?

മദ്യം പാത്രത്തിലാക്കി കത്തിച്ച് ദേവിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കുളദീപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആത്മചൈതന്യത്തെ പരബ്രഹ്മചൈതന്യത്തലേക്ക് വിലയം പ്രാപിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമത്രെ. ജീവൻ നീലജ്വാലപോലെയാണ് ബഹിർഗമിക്കുന്നത് എന്നാണ് യോഗികൾ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചത്. അദ്വൈത സാക്ഷാത്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് കുളദീപം.