കർക്കടകം രാശിൽ, ചിങ്ങം രാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ദിവസകരസ്യ ദശായാം
ചന്ദ്രഗൃഹേ ഖ്യാതിമാൻ നൃപാത്തധനഃ
സ്വഗൃഹസൂര്യദശായാ-
മനേകവിത്താന്വിതോƒതിവിഖ്യാതഃ

സാരം :-

കർക്കടകം രാശിൽ നില്ക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം രാജാവിങ്കൽ നിന്ന് ലഭിയ്ക്കപ്പെട്ട ധനത്തോടുകൂടിയവനായും പ്രസിദ്ധനായും ഭവിക്കും.

ചിങ്ങം രാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം വളരെ ധനവും പ്രസിദ്ധിയും ഉള്ളവനായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.