വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

കീടരാശിഗതസൂര്യദശായാം
ഭൂധനാർത്ഥകൃഷിഗോമഹിഷാപ്തിം
രാജസൽകൃതിമരാതിജയം സ്ത്രീ-
പുത്രസൗഖ്യമുദരാമയമേതി.

സാരം :-

വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ഭൂസ്വത്തും മറ്റു ധനങ്ങളും സിദ്ധിക്കുകയും കൃഷിഗുണവും പശുവൃഷമഹിഷലാഭവും രാജസമ്മാനവും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുകയും പുത്രസൗഖ്യമുണ്ടാവുകയും ഉദരവ്യാധി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.