ഗജകേസരിയോഗത്തിൽ (കേസരി യോഗത്തിൽ) ജനിക്കുന്നവൻ

കിം കുർവ്വന്തി ഗ്രഹാസ്സർവ്വേ ചന്ദ്രകേന്ദ്രേ ബൃഹസ്പതൌ
ഗജയൂഥസഹസ്രാണി നിഹന്ത്യേകോപി കേസരി.

സാരം :-

ചന്ദ്രന്റെ കേന്ദ്രരാശികളിൽ വ്യാഴം നിന്നാൽ ഗജകേസരിയോഗമുണ്ട്. ഇതിനെ കേസരിയോഗം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അനേകഗജങ്ങളെ (ആനകളെ) ഒരു സിംഹം നിഗ്രഹിക്കുന്നപോലെ ഈ കേസരിയോഗം മറ്റെല്ലാ അരിഷ്ടയോഗങ്ങളെയും അനിഷ്ടഫലങ്ങളെയും ദൂരികരിക്കുന്നതാണ്. 

കേസരി യോഗത്തിൽ  ജനിക്കുന്നവൻ സകല ശത്രുക്കളേയും നശിപ്പിക്കുന്നവനായും സദസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കുന്നവനായും നല്ല പ്രവൃത്തികളും പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും ദീർഘായുസ്സും സമ്പത്തും പരാക്രമവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

********************************

വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും പരസ്പരം കേന്ദ്രരാശിസ്ഥിതന്മാരായിരുന്നാൽ കേസരിയോഗം (ഗജകേസരിയോഗം).

കേസരീവ രിപുവർഗ്ഗനിഹന്താ
പ്രൗഢവാക് സദസീരാജിത വൃത്തിഃ
ദീർഘജീവ്യതിയശഃ പടുബുദ്ധി
സ്തേജസാ ജയതിരിതി തത്ഫലം.