ഗജകേസരിയോഗത്തിൽ (കേസരി യോഗത്തിൽ) ജനിക്കുന്നവൻ

കിം കുർവ്വന്തി ഗ്രഹാസ്സർവ്വേ ചന്ദ്രകേന്ദ്രേ ബൃഹസ്പതൌ
ഗജയൂഥസഹസ്രാണി നിഹന്ത്യേകോപി കേസരി.

സാരം :-

ചന്ദ്രന്റെ കേന്ദ്രരാശികളിൽ വ്യാഴം നിന്നാൽ ഗജകേസരിയോഗമുണ്ട്. ഇതിനെ കേസരിയോഗം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അനേകഗജങ്ങളെ (ആനകളെ) ഒരു സിംഹം നിഗ്രഹിക്കുന്നപോലെ ഈ കേസരിയോഗം മറ്റെല്ലാ അരിഷ്ടയോഗങ്ങളെയും അനിഷ്ടഫലങ്ങളെയും ദൂരികരിക്കുന്നതാണ്. 

കേസരി യോഗത്തിൽ  ജനിക്കുന്നവൻ സകല ശത്രുക്കളേയും നശിപ്പിക്കുന്നവനായും സദസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കുന്നവനായും നല്ല പ്രവൃത്തികളും പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും ദീർഘായുസ്സും സമ്പത്തും പരാക്രമവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

********************************

വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും പരസ്പരം കേന്ദ്രരാശിസ്ഥിതന്മാരായിരുന്നാൽ കേസരിയോഗം (ഗജകേസരിയോഗം).

കേസരീവ രിപുവർഗ്ഗനിഹന്താ
പ്രൗഢവാക് സദസീരാജിത വൃത്തിഃ
ദീർഘജീവ്യതിയശഃ പടുബുദ്ധി
സ്തേജസാ ജയതിരിതി തത്ഫലം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.