സൂര്യദശാഫലങ്ങൾ


 1. സൂര്യദശാഫലം 
 2. മേടംരാശിയിലോ പരമോച്ചത്തിലോ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 3. ഇടവം രാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 4. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 5. കർക്കടകം രാശിൽ, ചിങ്ങം രാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 6. കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 7. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 8. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 9. ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 10. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 11. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 12. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 13. അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 14. ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 15. സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 16. ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 17. അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 18. ആരോഹിണിയായ സൂര്യദശയിൽ 
 19. അവരോഹിണിയായ സൂര്യദശയിൽ 
 20. കേന്ദ്രരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 21. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 22. പാപഗ്രഹയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 23. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 24. ശുഭഗ്രഹയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 25. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം  
 26. ഉച്ചരാശ്യംശകത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 27. നീചരാശ്യംശകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 28. സർപ്പദ്രേക്കാണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാശഭൃദ്ദ്രേക്കാണത്തിലോ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 29. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 30. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 31. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 32. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 33. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 34. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 35. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 36. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 37. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 38. സൂര്യദശയുടെ ആദ്യത്തിൽ, മദ്ധ്യത്തിൽ, അന്ത്യത്തിൽ 
 39. ഉച്ചരാശിയിലാണെങ്കിലും നീചനവാംശരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 40. നീചരാശിയിലാണെങ്കിലും ഉച്ചനവാംശകരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 41. സ്ഥാനബലപൂർണ്ണനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 42. ദിഗ്വീര്യയുക്തനായ, ചേഷ്ടാബലയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.