ശനി അനിഷ്ടനായാൽ

മാഷം ച തൈലം വിമലേന്ദ്രനീലം
തിലാഃ കുലത്ഥാ മഹിഷീ ച ലോഹഃ
സകംബളം ഗൗരസിതാ ച സമ്യഗ്-
ദ്യുഷ്ടായ ദാനം രവിജായ കുര്യാൽ.

സാരം :-

ശനി അനിഷ്ടനായാൽ ഉഴുന്ന്, എണ്ണ, ഇന്ദ്രനീലരത്നം, എള്ള്, മുതിര, എരുമ, ഇരുമ്പ്, കരിമ്പടം, കറുത്തപശു എന്നീ ദ്രവ്യങ്ങളെ ദാനം ചെയ്കയും ശാസ്താവിനെ ഭജിക്കയും ശനൈശ്ചരശാന്തി ചെയ്കയും ശനി മന്ത്രങ്ങളെ ജപിക്കയും കറുത്ത പുഷ്പംകൊണ്ട് പൂജിക്കയും കൃഷ്ണവസ്ത്രവും ഇന്ദ്രനീലരത്നവും ധരിക്കയും നീചാന്നദാനം ചെയ്കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.