അസ്ത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശത്രൂൻ ബലിഷ്ഠാൻ ബലവന്നിഗൃഹ്യ
ക്രൂരപ്രവൃത്ത്യാ സഹിതോƒഭിമാനീ
വ്രണാങ്കിതാംഗശ്ച വിവാദകർത്താ
സ്യാദസ്ത്രയോഗേ ദൃഢഗാത്രയുക്തഃ

സാരം :-

അസ്ത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബലവാന്മാരായ ശത്രുക്കളെ ബലംകൊണ്ട് നിഗ്രഹിക്കുന്നവനായും ക്രൂരപ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നവനായും അഭിമാനിയായും വ്രണംകൊണ്ട് അടയാളപ്പെട്ടശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും വ്യവഹാരിയായും ദൃഢഗാത്രനായും ഭവിക്കും.