മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

മീനസ്ഥസൂര്യദായേ
സ്ത്രീപ്രീത്യാ ലബ്ധമാനസൗഖ്യധനഃ
വിഷജ്വരപീഡാ സ്യാൽ
സുതദുഃഖം നൃപതിസമ്പദായാസം.

സാരം :-

മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം സ്ത്രീയുടെ (ഭാര്യയുടെ) സന്തോഷംകൊണ്ട് ബഹുമാനവും സുഖവും സമ്പത്തും ലഭിക്കുകയും വിഷമജ്വരത്താൽ പീഡിതനാകയും പുത്രദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയും രാജദ്രവ്യലാഭമുണ്ടാവുകയും ക്ലേശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.