രാഹു അനിഷ്ടനായാൽ

ഗോമേദരത്നം ച തുരംഗമഞ്ച
നീലാംബരം കംബളമപ്യജം ച
തിലശ്ച തൈലം ഖലു ലോഹമിശ്രം
സ്വർഭാനവേ ദാനമിദം വദന്തി.

സാരം :-

രാഹു അനിഷ്ടനായാൽ ഗോമേദകരത്നം, കുതിര, നീലവസ്ത്രം, കരിമ്പടം, ആട്, എള്ള്, എണ്ണ (ഇരുമ്പുപാത്രത്തിലാക്കിയത്) ഇരുമ്പ് എന്നിവ ദാനം ചെയ്കയും സർപ്പബലി ചെയ്കയും രാഹുശാന്തിചെയ്കയും രാഹുപ്രീതികരങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളെ പരിശീലിക്കയും പ്രത്യേകം വേണ്ടതാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.