കേതു അനിഷ്ടനായാൽ

വൈഡൂര്യരത്നം സ തിലം ച തൈലം
സുകംബളം കുഞ്ജരമേണനാഭിം
ശസ്ത്രം ച കേതോഃ പരിതോഷഹേതോ-
രുദീര്യതാം ദാനമിദം മുനീന്ദ്രൈഃ.

സാരം :-

കേതു അനിഷ്ടനായാൽ വൈഡൂര്യരത്നം, എള്ള്, കരിമ്പടം, ആന, കസ്തൂരി, ആയുധം എന്നിവ ദാനം ചെയ്കയും കേതുശാന്തിചെയ്കയും കേതുമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കയും നമസ്കരിക്കുകയും ചാമുണ്ഡിയെ ഭജിക്കുകയും വൈഡൂര്യരത്നം ധരിക്കയും വേണം.

******************************************

ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഗ്രഹദോഷത്തിനും നവഗ്രഹശാന്തി ചെയ്കയും സൂര്യാദികളായ അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി വിധിപ്രകാരം പൂജിച്ചു ദാനം ചെയ്കയും വിഹിതമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.