തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ജ്ജൂകസ്ഥിതസ്യാംശുമതോ ദശായാം
മാനാർത്ഥനാശം ക്ഷിതിപാലകോപാൽ
സ്വബന്ധുനാശം സുതമിത്രദാര-
പിത്രാദികാനാമപകീർത്തിമേതി.

അത്യന്തനീചാന്വിതസൂര്യദായേ
വിപത്തിമാപ്നോതി ഗൃഹച്യുതിം ച
വിദേശയാനം മരണം ഗുരൂണാം
സ്ത്രീപുത്രഗോഭൂമികൃഷിപ്രണാശം.

സാരം :-

തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം രാജകോപം നിമിത്തം മാനക്ഷയവും അർത്ഥനാശവും ബന്ധുക്കൾക്കും പുത്രന്മാർക്കും സ്നേഹിതന്മാർക്കും (സ്വജനങ്ങൾക്കും) ഭാര്യയ്ക്കും പിത്രാദിഗുരുജനങ്ങൾക്കും ഹാനിയും അപകീർത്തിയും സംഭവിയ്ക്കും.

തുലാം രാശിയിൽ തന്നെ പരമനീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം പലവിധത്തിലുള്ള ആപത്തുകളും ഗൃഹനാശവും സ്ഥാനഭ്രംശവും വിദേശഗമനവും ഗുരുജനങ്ങൾക്ക് മരണവും ഭാര്യയ്ക്കും പുത്രനും പശുക്കൾക്കും ഭൂസ്വത്തിനും കൃഷിക്കും നാശവും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.