ചാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പ്രത്യഹം വ്രജതി വൃദ്ധിമുദഗ്രാം
ശുക്ലചന്ദ്ര ഇവ ശോഭനശീലഃ
കീർത്തിമാൻ ജനപതിശ്ചിരജീവീ
ശ്രീനിധിർഭവതി ചാമരജാതഃ

സാരം :-

ചാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശുക്ലപക്ഷചന്ദ്രനെന്നപോലെ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയുള്ളവനായും സദ്വൃത്തനായും കീർത്തിമാനായും ജനപ്രധാനിയായും ദീർഘായുസ്സായും ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടമായും ഭവിക്കും.