ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

സ്വമിത്രരാശിസ്ഥിതസൂര്യദായേ
സ്വഭൃത്യമിത്രാത്മജരാജപൂജാം
സ്വഗേഹവാസം സ്വജനസ്യ സംഗം
സുയാനഭ്രഷാംബരതാമ്രലാഭം.

സാരം :-

ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം, ഭൃത്യന്മാർ, ബന്ധുക്കൾ, പുത്രന്മാർ, രാജാവ് എന്നിവരിൽ നിന്നും സൽക്കാരം ലഭിക്കുകയും സ്വഗൃഹവാസവും സ്വജനസംഗമവും വാഹനങ്ങളും വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളും താമ്രസാധനങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.