മേടംരാശിയിലോ പരമോച്ചത്തിലോ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ഭാനോർദ്ദശായാം പരമോച്ചഗസ്യ
ഭൂമ്യർത്ഥദാരാത്മജകീർത്തിശൗര്യം
സമ്മാനനം ഭൂമിപതേസ്സകാശാ-
ദുപൈതി സഞ്ചാരവിനോദഗോഷ്ഠിം.

ഉച്ചാന്വിതസ്യാപി രവേർ ദശായോം
ഗോവൃദ്ധിധാന്യാർത്ഥപരിഭ്രമം ച
പ്രചണ്ഡവേശ്യാഗമനം സുഹൃത്ഭിർ-
വ്വൈരം സുഖം വാഹനലാഭമേതി.

സാരം :-

സൂര്യൻ (ആദിത്യൻ) പരമോച്ചത്തിലോ മേടംരാശിയിലോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യദശാകാലത്ത് ഭൂമി, ധനം, പുത്രൻ, കീർത്തി, ശൌര്യം എന്നിവ ലഭിക്കുകയും രാജാവിങ്കൽ നിന്ന് ബഹുമതി സിദ്ധിക്കയും സഞ്ചാരവും വിനോദവും പശ്വാദ്യഭിവൃദ്ധിയും ധനധാന്യപുഷ്ടിയും പരിഭ്രമണവും വേശ്യാപ്രാപ്തിയും ബന്ധുവിരോധവും സുഖവും വാഹനലാഭവും അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സൂര്യൻ പരമോച്ചസ്ഥനാണെങ്കിൽ ശുഭഫലത്തിന് പൂർണ്ണതയും അല്ലെങ്കിൽ കിഞ്ചിൽ ന്യൂനതയും പറഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.