സൂര്യദശാഫലം

സൗര്യാം സ്വം നഖദന്തചർമ്മകനക-
ക്രൗര്യാദ്ധ്വഭൂപാഹവൈ-
സ്തൈക്ഷ്ണ്യം ധൈര്യമജസ്രമുദ്യമരതിഃ
ഖ്യാതിഃ പ്രതാപോന്നതിഃ
ഭാര്യാപുത്രധനാദിശസ്ത്രഹുതഭുഗ്
ഭൂപോത്ഭവാ വ്യാപദ-
സ്ത്യ ഗീ പാപരതിസ്സ്വഭൃത്യകലഹോ
ഹൃൽക്രോഡപീഡാമയഃ

സാരം :-

സൂര്യന്റെ ദശാകാലം നഖം, ദന്തം, തുകൽ, സ്വർണ്ണം, എന്നിവയിൽ നിന്നും ക്രൗര്യം, സഞ്ചാരം എന്നിവയിൽ നിന്നും ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. രാജാവിൽ നിന്നും, കലഹം, യുദ്ധം എന്നിവ നിമിത്തമായും ധനലാഭം സിദ്ധിക്കും. ഉത്സാഹം (ഉദ്യോഗം) എന്നിവയ്ക്ക് സാഫല്യമുണ്ടാകും. ഉഗ്രസ്വഭാവം, ധൈര്യം, ഔന്നത്യം, ഉന്നതസ്ഥാനപ്രാപ്തി, പ്രസിദ്ധി, പ്രതാപശക്തി എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും.

സൂര്യൻ അനിഷ്ടഫലപ്രദനായാൽ ഭാര്യ, പുത്രൻ, ധനം, ശത്രു, ആയുധം, അഗ്നി, രാജാവ് എന്നിവ നിമിത്തം ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കുക. ധനനഷ്ടം, ത്യാഗം, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം, ഭൃത്യന്മാരുമായി കലഹമോ വിരോധമോ സംഭവിക്കുക, ഹൃദ്രോഗം, ഉദരരോഗം മുതലായ രോഗോപദ്രവങ്ങളുണ്ടാവുക എന്നീ ഫലങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊള്ളണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.