അർത്ഥസിദ്ധികരീയോഗം

ലാഭേശേ ധനഗേ ലാഭേ ധനേശേ വാഥ താവുഭൗ
കേന്ദ്രഗൌ വാ മിഥോ ദൃഷ്ടാവർത്ഥസിദ്ധികരീ ഭവേൽ.

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹവും പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹവും ലഗ്നം നാലാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ കേന്ദ്രരാശികളിലോ പരസ്പരദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഇഷ്ടഭാവങ്ങളിലോ നിൽക്കുക. എന്നാൽ അത് അർത്ഥസിദ്ധികരീയോഗമായിരിക്കും.

അർത്ഥസിദ്ധികരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പല പ്രകാരേണ അർത്ഥലാഭമുള്ളവനായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.