വസുമദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലഗ്നാദ്വോപചയേ സർവ്വൈ-
ശ്ചന്ദ്രാദ്വാ വസുമാൻ ശുഭൈഃ
ദ്വാഭ്യം സമോƒല്പവസുമാൻ
ശുഭേനൈകേന വാ ഭവേൽ

സാരം :-

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ (ഉപചയരാശിസ്ഥാനങ്ങളിൽ) വ്യാഴം, ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നീ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ " അതീവ വസുമദ്യോഗം "

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ (ഉപചയരാശിസ്ഥാനങ്ങളിൽ) രണ്ടു ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ " സമവസുമദ്യോഗം ".

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ (ഉപചയരാശിസ്ഥാനങ്ങളിൽ) ഒരു ശുഭഗ്രഹം മാത്രം നിന്നാൽ " അല്പവസുമദ്യോഗം "

വസുമദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ധനവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വസുമദ്യോഗം, ഗജകേസരിയോഗം മുതലായ യോഗങ്ങൾ കേമദ്രുമാദി ദുഷ്ടയോഗങ്ങളുടെ അനിഷ്ടഫലങ്ങളെ കുറെയെല്ലാം ഹനിക്കുന്നതും അർത്ഥലാഭാദിഗുണങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു എന്ന് പ്രമാണമുണ്ട്.

****************************************

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി എല്ലാ ശുഭഗ്രഹങ്ങളും നിന്നാൽ " വസുമദ്യോഗം ".

തിഷ്ഠേയുസ്സ്വഗൃഹെസദാ വസുമതി
ദ്രവ്യാണ്യ നല്പാന്യപീതി തത്ഫലം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.