അമലായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

യസ്യ ജന്മസമയേ ശശിലഗ്നാൽ
സദ്‌ഗ്രഹോ യദി ച കർമ്മണി സംസ്ഥഃ
തസ്യ കീർത്തിരമലാ ഭുവി തിഷ്‌ഠേ-
ദായുഗാന്തമവിനാശിതസമ്പൽ.

സാരം :-

ജന്മലഗ്നത്തിന്റെയോ ചന്ദ്രലഗ്നത്തിന്റെയോ പത്താഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹസ്ഥിതിയുണ്ടായാൽ "അമലായോഗം ".

അമലായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രളയകാലംവരെ നിൽക്കുന്ന കീർത്തിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സമ്പത്തുകളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.