ഛത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്വസംസാരസൗഭാഗ്യസന്താനലക്ഷ്മീ
നിവാസോ യശസ്വീ സുഭാഷീ മനീഷീ
അമാത്യോ മഹീശസ്യ പൂജ്യോ ധനാഢ്യോ
സ്ഫുരത്തീക്ഷ്ണബുദ്ധിർഭവേച്ഛത്രയോഗേ.

സാരം :-

ഛത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഐഹികമായ മഹാഭാഗ്യമാകുന്ന സന്താനസമൃദ്ധിയുടെ വാസസ്ഥാനമായും യശ്വസിയായും നല്ല സംഭാഷണവും വിദ്വത്ത്വവും ഉള്ളവനായും രാജമന്ത്രിയായും പൂജ്യനായും ധനസമൃദ്ധിയുള്ളവനായും ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണബുദ്ധിയായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.