ഛത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്വസംസാരസൗഭാഗ്യസന്താനലക്ഷ്മീ
നിവാസോ യശസ്വീ സുഭാഷീ മനീഷീ
അമാത്യോ മഹീശസ്യ പൂജ്യോ ധനാഢ്യോ
സ്ഫുരത്തീക്ഷ്ണബുദ്ധിർഭവേച്ഛത്രയോഗേ.

സാരം :-

ഛത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഐഹികമായ മഹാഭാഗ്യമാകുന്ന സന്താനസമൃദ്ധിയുടെ വാസസ്ഥാനമായും യശ്വസിയായും നല്ല സംഭാഷണവും വിദ്വത്ത്വവും ഉള്ളവനായും രാജമന്ത്രിയായും പൂജ്യനായും ധനസമൃദ്ധിയുള്ളവനായും ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണബുദ്ധിയായും ഭവിക്കും.