മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

മിഥുനഗമിഹിരദശായാം
ശാസ്ത്രകാലാകാവ്യഗോഷ്ഠിശില്പരതഃ
കൃഷിപശുധനധാന്യാദ്യൈ-
ര്യുക്തോ ലഭതേ ധനം നിജസുഹൃദ്ഭ്യഃ.

സാരം :-

മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രങ്ങളിലും നൃത്തഗീതാദികലകളിലും രാമായണാദികാവ്യങ്ങളിലും സദസ്സുകളിലും ശില്പവേലകളിലും തല്പരനായിരിക്കയും പശുവൃഷഭാദികളും കൃഷിയും ധനവും സിദ്ധിക്കയും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ധനലാഭമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.