മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

മൃഗഗതിമിഹിരദശായാം
പരദാരരതോ ന ചാതിധനപുത്രഃ
സ്ത്രീദോഷജനിതദുഃഖം
വ്യാധ്യാമയതോƒംഗഹീനോ വാ.

സാരം :-

മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം പരസ്ത്രീകളിൽ താൽപര്യം ജനിക്കുകയും പുത്രന്മാരും ധനവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായും സ്ത്രീനിമിത്തം ദുഃഖത്തിനിടയാവുകയും വ്യാധിപീഡനിമിത്തം അംഗഭംഗം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.