നാലാം ഭാവത്തിൽ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സുഹൃദി ശനിതനൂജേ ബന്ധുയാനാർത്ഥഹീന-
ശ്ചലമതിരസുതാപത്യോƒല്പജീവീ സശൂലീ
സകലരിപുനിഹന്താ, ഭൂതവിദ്യാവിനോദീ
രിപുഭവനസമേതേ ശ്രേഷ്ഠപുത്രസ്സുശൂരഃ

സാരം :-

നാലാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ബന്ധുക്കളും വാഹനവും ധനവും ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ മനസ്സിന് ചാപല്യവും പുത്രന്മാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും അല്പായുസ്സാകയും ശൂലരോഗമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ആറാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സകല ശത്രുക്കളേയും ഹനിക്കുന്നവനായും ശാംബരീ (ജ്വാല) വിദ്യ, ചെപ്പടി വിദ്യ മുതലായ വിനോദങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പുത്രന്മാരോടുകൂടിയവനായും ശൂരനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.