ജലധിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഗോസമ്പദ്ധനധാന്ന്യശോഭി സദനം
ബന്ധുപ്രപൂർണ്ണം വര-
സ്ത്രീരത്നാംബര ഭൂഷണാനി മഹിത-
സ്ഥാനം ച വാസോത്തരം
പ്രാപ്നോത്യംബുധിയോഗജഃ സ്ഥിരസുഖോ
ഹസ്ത്യശ്വയാനാന്വിതോ
രാജേഡ്യോ ദ്വിജദേവകാര്യനിരതഃ
കൂപപ്രപാകൃൽ പഥി.

സാരം :-

ജലധിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പശുക്കളും ധനധാന്യങ്ങളും ഉള്ള ഭവനവും വളരെ ബന്ധുക്കളും ഉത്തമസ്ത്രീകളും രത്നങ്ങളും വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനവും ഉള്ളവനായും എപ്പോഴും സുഖമനുഭവിക്കുന്നവനായും ആന, കുതിര മുതലായ വാഹനങ്ങളോടുകൂടിയവനായും ദേവന്മാരുടെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും കാര്യത്തിൽ തൽപരനായും കിണർ, കുളം, തണ്ണീർപന്തൽ മുതലായവ നിർമ്മിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.